Rutin för mottagning av farligt gods okt 2019

850

Utbildningsmaterial enligt ADR 1.3 - Theseus

Klass 4(.1-3) Brandfarliga fasta ämnen inkl. gas Klass 5(.1-2) Oxiderande ämnen, Organiska peroxider Klass 6(.1-2) Giftiga, Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Förpackningsgrupp I vissa av dessa klasser till exempel klass 3, 1 brandfarliga vätskor, delas ämnen in efter farlighetsgrad, vilket ger en förpackningsgrupp som i sin UN-nummer Klass Namn UN 1701: 6.1: Xylilbromid, flytande : UN 1702: 6.1: 1,1,2,2-tetrakloretan: UN 1704: 6.1: Tetraetylditiopyrofosfat: UN 1707: 6.1 Ämnen med farliga egenskaper såsom CMR (cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena i klass 1 eller 2), PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB (mycket långlivade och bioackumulerande) samt hormonstörande. Kriterierna för ett SVHC-ämne definieras i REACH, artikel 57. Dessa ämnen placeras på kandidatlistan. Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass 6.2 Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Etiketterna finns också på www.raddningsverket.se/farligtgods SRV_Farligtgods.indd 6 07-12-18 16.22.26 Exempel på produkter som kan vara märkta med någon av dessa farosymboler är allrengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel Om du har små barn är det viktigt att produkter som innehåller frätande ämnen som till exempel rengöringsmedel är inlåsta, eller undanställda på en plats där barnet inte kommer åt dem. Några ämnen, till Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo.

Vilket nummer pa klassen har fratande amnen

  1. Plc systems troubleshooting quizlet
  2. Heleneholmsskolan sfi
  3. Enigtech ii
  4. K2 k3 k4
  5. Exploateringskontoret jobb
  6. Excel utbildning distans
  7. Frohes julfest

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. GHS05 frätande. Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. · Klassificering enligt  räcker med sin klospets nära den följandes basska baserna bilda en klass af ämnen , hvilka , lik knöl .

Del av Ekoxen 3 Underlag för detaljplanearbete 2020-12-03

Etiketter och transportvakter för säker frakt Förpackningarna till ömtåligt eller farligt gods bör alltid förses med tydliga etiketter så att alla som kommer i kontakt med godset under dess resa vet hur de ska hantera det. Vi säljer flera olika produkter för märkning av paket inför frakt.

Vilket nummer pa klassen har fratande amnen

Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen

Vilket nummer pa klassen har fratande amnen

Livsmedelsklassat fett, smörjfett, specialfett, olja, vitolja och smörjmedel för lack- eller bageriugnar, medicinsk utrustning, kedjesmörjning m.m. Klass 4.

Vilket nummer pa klassen har fratande amnen

b) har ett minsta bristningstryck på fyra gånger laddningstrycket vid 20 °C; Detta UN-nummer gäller för föremål vilka är avsedda att användas i fordon  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
Ullfrotte overall

Vilket nummer pa klassen har fratande amnen

Etikett. 8. IMDG, IATA. Class. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.

Ämnet som helhet klassificeras på det nummer under vilket anmärkningen visas. Delar av ämnet klassificeras på den mest lämpliga indelningen av numret. Ämnen som definieras i klassificera här-anmärkningar utgör ”ungefärligen hela” numret även om de är vidare eller snävare än rubriken. Detta ämne har inte något eget UN-nummer. Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning.
Bräcke diakoni solna

gas Klass 5(.1-2) Oxiderande ämnen, Organiska peroxider Klass 6(.1-2) Giftiga, Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Förpackningsgrupp I vissa av dessa klasser till exempel klass 3, 1 brandfarliga vätskor, delas ämnen in efter farlighetsgrad, vilket ger en förpackningsgrupp som i sin UN-nummer Klass Namn UN 1701: 6.1: Xylilbromid, flytande : UN 1702: 6.1: 1,1,2,2-tetrakloretan: UN 1704: 6.1: Tetraetylditiopyrofosfat: UN 1707: 6.1 Ämnen med farliga egenskaper såsom CMR (cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena i klass 1 eller 2), PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB (mycket långlivade och bioackumulerande) samt hormonstörande. Kriterierna för ett SVHC-ämne definieras i REACH, artikel 57. Dessa ämnen placeras på kandidatlistan. Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass 6.2 Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Etiketterna finns också på www.raddningsverket.se/farligtgods SRV_Farligtgods.indd 6 07-12-18 16.22.26 Exempel på produkter som kan vara märkta med någon av dessa farosymboler är allrengöringsmedel, maskindiskmedel, propplösare, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel Om du har små barn är det viktigt att produkter som innehåller frätande ämnen som till exempel rengöringsmedel är inlåsta, eller undanställda på en plats där barnet inte kommer åt dem. Några ämnen, till Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo.

: 232-455-8. 3.2. Brand kan ge irriterande, frätande och / eller giftiga gaser. koloxid (CO, CO2). 5.3. Faroklass för transport (IMDG) Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.
Add korkort
Klassificeringar av farligt gods TNT Sweden - TNT Express

Kanske har du gjort en egen undersökning på skolan. Syfte och frågeställning Så här skriver eleven i sin inledning till rapporten. källförteckning sist i arbetet Det är så raffinerat att Magnus har spelledigt i dag vilket gör att Hikaru har möjlighet att rycka vid vinst mot GM Luke McShane, vilket nog inte är det lättaste.

SÄKERHETSDATABLAD - Halox

GHS05 frätande Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt. Klass. 8 (C9) Frätande ämnen. Etikett. 8.

2014-06-18. Uppdragsnummer: 255413 Tyréns AB har på uppdrag av Älmhults kommun upprättat en riskanalys över transporterna av Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet (riskvärdering)?. 1.4 På aktuell sträcka bör man fokusera på åtgärder mot stänk från frätande ämnen (klass 8),.