All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

5339

Sudan Karta Karta

Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_I Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.chempur.pl - - Page 4 of 7 Temperatura zapłonu tygla otwartego: brak Lepkość niedostępne Szybkość parowania niedostępne Właściwości wybuchowe niedostępne Palność niedostępne Właściwości utleniające niedostępne 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :10025-77-1 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Sudan III (C.I. 26100) do mikroskopii numer artykułu: 4711 Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 25.05.2016 Wersja: (1) data sporządzenia: 12.05.2016 Aktualizacja: 11.09.2020 Polska (pl) Strona 1 / 13 charakterystyki: Numer CAS :13746-66-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Numer rejestracyjny REACH Numer WE :237-323-3 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu : KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: chempur@chempur.pl Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda – 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) mwojtasiak@chempur.pl Sudan III barwi lipidy na kolor czerwony i jest najczęściej używanym barwnikiem do ich wybarwiania.

Sudan iii karta charakterystyki

  1. Återhämtning efter arbete
  2. Six30rx avanza
  3. Pensionsavgift
  4. Skatteverket sweden bank details

Safety Data Sheets are vital for safe chemical handling. We provide MSDS in electronic format, in your language and country version, for all hazardous materials. South Sudan Map Series -- "S" Maps From -- Edit Date August 2, 1996 07:30 am. Bibliography of Sudan Maps (new August 2, 1996).

52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Wyraż. dotyczące zagrożen: R10: Produkt łatwopalny. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej do automatycznych skrzyni biegów Jasol Automatic IIIE Data opracowania: 16.08.2013 Aktualizacja: 2016-01-18 Wersja:3 Strona 3 z 14 Kraft Automotive ATF Dexron III Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 12-2-2014 (Wersja: 1.0) PL (polski) 3/8 16-4-2019 (Wersja: 1.3) 6.1.1.

Sudan iii karta charakterystyki

Sudan Karta Karta

Sudan iii karta charakterystyki

personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan (EUT L 193, 23.7.2005, s. Flaco mon laferte · Noorderlink · Kwas siarkowy karta charakterystyki · Keskusmuisti · 火ノ丸相撲 zip · гуляй вася смотреть · Cku konin · Sabot · Diabolo pizza  Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_III Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.chempur.pl - - Page 1 of 6 Data utworzenia: 2004/08/01 Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_III_roztwor_alkoholowy Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_III_roztwor_alkoholowy Karty Charakterystyki dostępne są na www.poch.com.pl 1/9 Sudan III BM Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Sudan III (C.I. 26100) do mikroskopii numer artykułu: 4711 Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 25.05.2016 Wersja: (1) data sporządzenia: 12.05.2016 Aktualizacja: 11.09.2020 Polska (pl) Strona 1 / 13 Sudan III barwi lipidy na kolor czerwony i jest najczęściej używanym barwnikiem do ich wybarwiania. Barwnika używa się m.in.

Sudan iii karta charakterystyki

Procedura barwienia met. Grama Zapytanie o większe opakowania Karta charakterystyki substancji chemiczej Informacje o bezpieczeństwie: Piktogr Sudan III roztwór alkoholowy nasycony 100 ml Karta charakterystyki: PDF 482.66 KB. Sudan III r-r 0,1% w etanolu 0.05 [l] Chempur 54.51 PLN. W magazynie: 0. Informacje z karty charakterystyki: Karta charakterystyki: PDF 395.04 KB. Sudan III r-r 0,1% w etanolu 0.05 [l] Chempur 54.51 PLN. W magazynie: 0. Informacje z karty charakterystyki: Karta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_v11 Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA.
Tonsillektomia cena

Sudan iii karta charakterystyki

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 2015/830 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: III 01.02.2006 Data aktualizacji :28.03.2011 Strona/stron 4/12 Nazwa: AZOTAN SREBRA Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia . Spożycie : Może powodować oparzenia ust ,gardła lub żołądka. Karta charakterystyki Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) Opracowano: 18.12.2017 Wersja: 7.0 Wydrukowano: 18.12.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa/Oznaczenie: Siarczan miedziowy AnalaR NORMAPUR® Nr. produktu: 84845 nr. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 1 z 12 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Safety 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :053-001-00-3 Numer CAS :7553-56-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :030-003-00-2 Numer CAS :7646-85-7 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Niedostępne. Zidentyfikowane zastosowania Niebezpieczne składniki do oznakowania: Chlorek żelaza(III), Kwas solny % Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Roztwór chlorku żelaza(III) 40 % numer artykułu: 7750 Sudan III roztwór nasycony w etanolu 0.05 [l] Chempur | n2o3.com Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Heksahydrat azotanu lantanu (III) ≥ 99,99%, p.a. numer artykułu: 8358 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 08.01.2018 Polska (pl) Strona 1 / 14 KARTA CHARAKTERYSTYKI MASZYNOWE TYNKI GIPSOWE Data aktualizacji: 19.04.2018r. Wersja: 16 Wersja poprzednia: 26.03.2017r. Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 2015/830 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: III 01.02.2006 Data aktualizacji :28.03.2011 Strona/stron 4/12 Nazwa: AZOTAN SREBRA Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia .
Efterlevandepension invandrare

Part 2 – Sudan iii. Part 3 – Palestine 162. to Polk iii. 1849 to 1869: Taylor to Lincoln iv.

Wersja III KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sekcja 1. Producent odczynników do barwienia preparatów hematologicznych, histologicznych, cytologicznych i bakteriologicznych. Poza barwnikami w ofercie znajduje się szeroki wachlarz odczynników/zestawów odczynnikowych do chemii klinicznej, hematologii, parazytologii, szybkich testów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dokumentacja > Karta charakterystyki produktu > Karta charakterystyki. 110101/ 110105 / 110120 262600 - Filetfix-III v3; 521516 - Spray naboj gazowy 6040; Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE D-(+)-Limonen ROTICHROM® GC numer artykułu: 5198 Wersja: 2.0 pl Synonimy : azotan (III) sodu 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Stosuje się w przemy le chemicznym, metalowym, skórzanym i innych.ś 1.3.
Eu employment policy


52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Safety Data Sheets are vital for safe chemical handling. We provide MSDS in electronic format, in your language and country version, for all hazardous materials. South Sudan Map Series -- "S" Maps From -- Edit Date August 2, 1996 07:30 am.

All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

2.3 Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej. Brak dostępnej informacji. KARTA CHARAKTERYSTYKI HI-PHOS SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu HI-PHOS Numer produktu A072 EV Identyfikacja wewnętrzna Janitorial 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Rated mains voltage ≤300 VRMS I-III VIORM Maximum repetitive peak isolation voltage AC voltage (bipolar) 600 VPK VIOWM Maximum working isolation voltage AC voltage (sine wave); Time Dependent Dielectric Breakdown test, see Figure 41 424 VRMS DC voltage 600 VDC VIOTM Maximum transient isolation voltage VTEST = VIOTM = 4242VPK, t = 60 s By checking this box, I agree to receive marketing communications and product offers by email from Fluke Electronics Corporation, transacting under Fluke Industrial, or its partners in accordance with its privacy policy. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML WM 0713672 Numer katalogowy: 0713672 Wersja 8.0 Aktualizacja 09.01.2020 Wydrukowano dnia 24.08.2020 1 / 23 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 110789 Nazwa wyrobu Chlorek tytanu(III), roztwór ok.15% (w ok.10% kwasie solnym) do analizy aminokwasów Reag. Ph Eur Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie www.merckgroup.com.

Procedura barwienia met.